Interessant

En oversikt over kvalitative forskningsmetoder

En oversikt over kvalitative forskningsmetoder

Kvalitativ forskning er en type samfunnsvitenskapelig forskning som samler og arbeider med ikke-numeriske data, og som søker å tolke mening fra disse dataene som hjelper til med å forstå det sosiale livet gjennom studiet av målrettede befolkninger eller steder.

Folk rammer det ofte i motsetning til kvantitativ forskning, som bruker numeriske data for å identifisere storskala trender og bruker statistiske operasjoner for å bestemme årsakssammenheng og korrelative forhold mellom variabler.

Innen sosiologi er kvalitativ forskning typisk fokusert på mikronivået i sosial interaksjon som komponerer hverdagen, mens kvantitativ forskning vanligvis fokuserer på trender og fenomener på makronivå.

Viktige takeaways

Metoder for kvalitativ forskning inkluderer:

 • observasjon og fordypning
 • intervjuer
 • åpne undersøkelser
 • fokus gruppe
 • innholdsanalyse av visuelle og tekstlige materialer
 • muntlig historie

Hensikt

Kvalitativ forskning har en lang historie innen sosiologi og har blitt brukt innenfor den så lenge feltet har eksistert.

Denne typen forskning har lenge appellert til samfunnsforskere fordi den lar forskerne undersøke betydningene folk tilskriver deres oppførsel, handlinger og interaksjoner med andre.

Mens kvantitativ forskning er nyttig for å identifisere sammenhenger mellom variabler, som for eksempel sammenhengen mellom fattigdom og rasehat, er det kvalitativ forskning som kan belyse hvorfor denne forbindelsen eksisterer ved å gå direkte til kilden-folket selv.

Kvalitativ forskning er designet for å avsløre betydningen som informerer handlingen eller resultatene som vanligvis måles ved kvantitativ forskning. Så kvalitative forskere undersøker betydninger, tolkninger, symboler og prosesser og forhold i det sosiale livet.

Hva denne typen forskning produserer er beskrivende data som forskeren deretter må tolke ved å bruke strenge og systematiske metoder for å transkribere, koding og analyse av trender og temaer.

Fordi fokuset er hverdagen og folks erfaringer, egner kvalitativ forskning seg godt til å lage nye teorier ved hjelp av den induktive metoden, som deretter kan testes med videre forskning.

Metoder

Kvalitative forskere bruker egne øyne, ører og intelligens for å samle inngående oppfatninger og beskrivelser av målrettede befolkninger, steder og hendelser.

Funnene deres blir samlet inn ved hjelp av en rekke metoder, og ofte vil en forsker bruke minst to eller flere av følgende når han utfører en kvalitativ studie:

 • Direkte observasjon: Med direkte observasjon studerer en forsker mennesker mens de går rundt i hverdagen uten å delta eller blande seg inn. Denne typen forskning er ofte ukjent for de som studeres, og må som sådan gjennomføres i offentlige omgivelser der folk ikke har en rimelig forventning om privatliv. For eksempel kan en forsker observere måtene fremmede samhandler i offentligheten når de samles for å se på en gateutøver.
 • Åpne undersøkelser: Mens mange undersøkelser er designet for å generere kvantitative data, er mange også designet med åpne spørsmål som gir mulighet for generering og analyse av kvalitative data. For eksempel kan en undersøkelse brukes til å undersøke ikke bare hvilke politiske kandidater velgerne valgte, men hvorfor de valgte dem, med egne ord.
 • Fokusgruppe: I en fokusgruppe engasjerer en forsker en liten gruppe deltakere i en samtale designet for å generere data som er relevante for forskningsspørsmålet. Fokusgrupper kan inneholde alt fra 5 til 15 deltakere. Samfunnsforskere bruker dem ofte i studier som undersøker en hendelse eller en trend som oppstår i et spesifikt samfunn. De er også vanlige i markedsundersøkelser.
 • Dybdeintervjuer: Forskere gjennomfører dybdeintervjuer ved å snakke med deltakerne i en-til-en-setting. Noen ganger nærmer en forsker seg intervjuet med en forhåndsbestemt liste over spørsmål eller emner for diskusjon, men lar samtalen utvikle seg basert på hvordan deltakeren svarer. Andre ganger har forskeren identifisert visse emner av interesse, men har ikke en formell guide for samtalen, men lar deltakeren veilede den.
 • Muntlig historie: Den muntlige historie metoden brukes til å lage en historisk beretning om en hendelse, gruppe eller fellesskap, og involverer typisk en serie dybdeintervjuer som ble gjennomført med en eller flere deltakere over en lengre periode.
 • Deltakerobservasjon: Denne metoden ligner observasjon, men med denne deltar forskeren også i handlingen eller hendelsene for ikke bare å observere andre, men for å få førstehåndserfaring i omgivelsene.
 • Etnografisk observasjon: Etnografisk observasjon er den mest intensive og dyptgående observasjonsmetoden. Med sin metode, som har sin opprinnelse i antropologi, fordyper de seg fullstendig i forskningsinnstillingen og lever blant deltakerne som en av dem i alt fra måneder til år. Ved å gjøre dette forsøker forskeren å oppleve den daglige tilværelsen fra synspunktene til de studerte for å utvikle dyptgående og langsiktige beretninger om fellesskapet, hendelsene eller trender som er under observasjon.
 • Innholdsanalyse: Denne metoden brukes av sosiologer for å analysere det sosiale livet ved å tolke ord og bilder fra dokumenter, film, kunst, musikk og andre kulturelle produkter og medier. Forskerne ser på hvordan ordene og bildene brukes, og konteksten de blir brukt i for å trekke slutninger om den underliggende kulturen. Innholdsanalyse av digitalt materiale, spesielt det som genereres av brukere av sosiale medier, har blitt en populær teknikk innen samfunnsvitenskapene.

Mens mye av dataene som genereres av kvalitativ forskning blir kodet og analysert ved å bruke bare forskerens øyne og hjerne, er bruk av dataprogramvare for å utføre disse prosessene stadig mer populært innen samfunnsvitenskapene.

Slik programvareanalyse fungerer bra når dataene er for store til at mennesker kan håndtere, selv om mangelen på en menneskelig tolk er en vanlig kritikk av bruken av dataprogramvare.

Fordeler og ulemper

Kvalitativ forskning har både fordeler og ulemper.

På plussiden skaper det en dyptgående forståelse av holdninger, atferd, interaksjoner, hendelser og sosiale prosesser som omfatter hverdagen. Ved å gjøre det, hjelper det samfunnsforskere til å forstå hvordan hverdagen påvirkes av samfunnsovergripende ting som sosial struktur, sosial orden og alle slags sosiale krefter.

Dette metodene har også fordelen av å være fleksible og lett tilpasningsdyktige til endringer i forskningsmiljøet og kan utføres med minimale kostnader i mange tilfeller.

Blant ulempene med kvalitativ forskning er at omfanget er ganske begrenset, slik at funnene ikke alltid er i stand til å generaliseres.

Forskere må også være forsiktige med disse metodene for å sikre at de ikke påvirker dataene på måter som endrer dem betydelig, og at de ikke gir unødig personlig skjevhet i tolkningen av funnene.

Heldigvis får kvalitative forskere streng opplæring designet for å eliminere eller redusere denne typen forskningsskjevhet.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos